امروز
1399 بهمن 9
2 9
صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

پرمیل یا همان آسیاب ساچمه شیشه ای , برای ریز کردن ذرات جامد حل شده در مایعات غلیظ و رقیق بصورت پیوسته به کار میرود.

ادامه

تجهیزات

ادامه

ماشین آلات

ادامه

میکسر ABS جهت میکس موادهای دوفاز و یا ته نشین شده در مخازن چهارگوش مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

صفحه 1

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

پرکن ها

پرمیل یا همان آسیاب ساچمه شیشه ای , برای ریز کردن ذرات جامد حل شده در مایعات غلیظ و رقیق بصورت پیوسته به کار میرود.

ادامه
تجهیزات

تجهیزات

ادامه
ماشین آلات

ماشین آلات

ادامه
میکسرها

میکسر ABS جهت میکس موادهای دوفاز و یا ته نشین شده در مخازن چهارگوش مورد استفاده قرار میگیرد.

ادامه

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی