امروز
1400 دی 27
21 1

میکسرها

خلاصه :

میکسر ABS جهت میکس موادهای دوفاز و یا ته نشین شده در مخازن چهارگوش مورد استفاده قرار میگیرد.


میکسر ABS  جهت میکس موادهای دوفاز و یا ته نشین شده در مخازن چهارگوش مورد استفاده قرار میگیرد.
این میکسر دارای شفت و پروانه بصورت چتری و قیفی میباشد.که درصورت ثابت بودن گشتاورپروانه ها جمع شده و به قطر100میلیمتر درمی آید.
بعداز انتقال داخل مخزن و روشن شدن میکسر,پروانه ها ازهم فاصله گرفته و قطر آنها به 300 میلیمتر و گاها به 400 میلیمتر میرسد.
میکسر ABS دارای شاسی میباشد که با روبند قفل میگردد.
دور موتور این میکسر از مدل گیربکس دار 400-0 دور و از مدل ثابت بدون گیربکس از 1400-0 دور میباشد. میکسرهای ABS قابلیت تولید مواد تا 1000 لیتر را دارند.